Adatkezelés

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban.

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat

ZogWeb Design Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2022. március 15. napjától

 • A kezelt adatok
 • Az oldalon www.ujweboldal.com megadott személyes adatokat biztonságos adatbázisban tároljuk, a legteljesebb diszkréció mellett. A személyes adatokat a rendeléseket teljesítő üzemeltető (a későbbiekben: adatkezelő) a rendelések, szolgáltatások feldolgozása és megrendelt szolgáltatások intézése érdekében tárolja. Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.
 • Az adatkezelés célja
 • Kapcsolat felvétel céljából: Név, E-mail cím, Telefonszám Az itt megadott adatok megadásakor Ön önkéntesen hozzájárul adatainak a kapcsolatfelvétel céljából történő megadásához, illetve a kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében történő megadásához. Adatait alapértelmezésben töröljük, ha az adatkezelés célja megszűnik, illetve ha az érintett, a hatóság illetve a bíróság másként nem rendelkezik. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk ajánlatot tenni Önnek, kapcsolatot tartani Önnel, válasz ajánlatot küldeni Önnek. Számla kiállítás céljából: Név, cím Az itt megadott adatok megadásakor Ön önkéntesen hozzájárul adatainak a számla kiállítás céljából történő megadásához. Adatait alapértelmezésben töröljük, ha az adatkezelés célja megszűnik, illetve ha az érintett, a hatóság illetve a bíróság másként nem rendelkezik. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek számlát kiállítani és így szolgáltatást sem tudunk Önnek nyújtani.
 • Az adatkezelés jogalapja
 • A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk: az Ön kifejezett önkéntes hozzájárulásával; vagy ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos megkeresés teljesítéséhez; vagy olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges, vagy a szolgáltató jogos érdekén alapul az adatkezelés. Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésén alapul, valamint az EU Parlament és Tanács 2016/679.sz. GDPR rendeletének előírásai szerint.
 • Az adatkezelés módja
 • Az adatkezelés elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 • Az adatkezelés időtartama
 • A személyes adatait az Ön kérésére töröljük a rendszerből, vagy a továbbiakban névtelenül jelennek meg, ezáltal már nem lehet Önt azonosítani. A törlésére vonatkozó igényét a zogwebdesign@gmail.com címre küldött e-mailben kérheti (fontos, hogy arról a címről küldje a levelet, amely a kérés tárgya) és a ZogWeb Design legfeljebb 25 napon belül törli az adatokat indokolatlan késedelem nélkül. Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében a cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, vagy adatok kezelésére vonatkozó engedély visszavonásáig áll fenn. Az adatkezelési tevékenység azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A szigorú számadású bizonylatokkal összefüggő adatokat a számla kiállításától számított 8 évig nem áll módunkban törölni, mert az adott jogszabály ezt számunkra kötelezővé teszi.
 • Az adatokhoz hozzáférők köre
 • Az Ön adatait kizárólag az ZogWeb Design használja fel, az adatok más adatkezelő számára nem kerülnek átadásra. A szerver által rögzített látogatási statisztikákhoz kizárólag a ZogWeb Design ezen adatok elemzésével megbízott munkatársai férnek hozzá. A felhasználói adatbázishoz a ZogWeb Design megbízott munkatársai férnek hozzá. A tárolt személyes adatokat a ZogWeb Design nyilvánosságra nem hozza, harmadik félnek nem továbbítja, kivételt képez ez alól a törvény által szabályozott kötelező adattovábbítás, valamint a küldemény eljuttatása érdekében a postai szolgáltatást nyújtó fél. A ZogWeb Design minden esetben megvizsgálja az adattovábbítást megelőzően, hogy az adott esetben érvényes e a törvény hatálya és a jogalap érvényesíthető e. Jogorvoslati, rendelkezési jogok Bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszéki eljárást kezdeményezni, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is a: 1530 Budapest, Pf.5. postai címen, vagy elektronikus formában az ugyfelszolgalat@naih.hu levelezési címen. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a zogwebdesign@gmail.com e-mail címen. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban A felhasználó személyes adatainak felhasználásáról tájékoztatást és helyesbítést kérhet, gyakorolhatja a tiltakozási joggyakorlását, személyes adatainak törlését kérheti, az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, illetve a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához , és élhet a zároláshoz való jogával. Ezen irányú igényeit írásban kérheti a zogwebdesign@gmail.com e-mail címen, melyre az üzemeltető 15 napon belül megadja a megfelelő tájékoztatást a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.
 • Az adatkezelés biztonsága
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: a személyes adatok védelme érdekében szükség esetén a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége ZogWeb Design fenntartja a jogot,hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Fontos figyelmeztetések Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk. Amennyiben weboldalunk bizonyos tartalmát olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Microsoft Skype, személyes adatai ( például neve, és az a tény, hogy érdeklődik a ZogWeb Design iránt ) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a Facebook , Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Microsoft Skype oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak, beleértve az adatvédelmi szabályzatot is. A ZogWeb Design nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a ZogWeb Design Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik. A ZogWeb Design kijelenti, hogy 14 év alatti személyek számára nem küld marketing ajánlatokat, promóciós anyagokat. 16 év alatti személyeknek csak a szülő vagy gondviselő hozzájárulásával küldünk promóciókat tartalmazó hírlevelet.
 • Adatvédelmi nyilvántartási adatok
 • Elérhetőség: zogwebdesign@gmail.com Adatkezelő: Gál Zoltán; cégjegyzékszám: 13-06-074098 Telefonszám: +36 70 248 1960 Tárhely szolgáltató: Netkert Kft., 2800. Tatabánya, Boróka u. 7.
 • Jogi nyilatkozat
 • A weboldal tartalmát a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Ezen információk teljességéért vagy helyességéért azonban nem vállalunk garanciát, illetve nem vállalunk felelősséget a honlapon történő esetleges hibákért sem. A weboldalt mindenki saját felelősségére használja. A számítógépes rendszerben bekövetkező esetleges késedelemért, hibáért, hiányos információ áramlásért a ZogWeb Design nem tehető felelőssé. Saját gépe védelme érdekében javasolt vírusirtó program letöltése.
 • Szerzői Jogok
 • A www.ujweboldal.com weboldal teljes terjedelmében a ZogWeb Design - Gál Zoltán a cégjegyzékszámú 13-06-074098 cég ügyvezetőjének szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából használhatók, menthetők el és nyomtathatóak ki. A weboldal vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata tilos. Nem tartozik ezen tilalom alá a weboldal vagy annak egy részének a sajtóról szóló 1986.évi II.törvényben meghatározott sajtó által az ugyanezen törvény szerinti sajtótermék nyilvános közlése céljából történő felhasználása. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A weblapon található fotók, képek és azok elrendezése is az oldal üzemeltetőjének kizárólagos tulajdona vagy kizárólagos használatában áll, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából használhatók, menthetőek el és nyomtathatóak ki. A weboldalon található fotók, képek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata tilos. Nem tartozik ezen tilalom alá a weboldalon található fotóknak, képeknek a sajtóról szóló 1986.évi II.törvényben meghatározott sajtó által az ugyanezen törvény szerinti sajtótermék nyilvános közlése céljából történő felhasználása. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A www.ujweboldal.com domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználására csak a weblapot üzemeltető ZogWeb Design - Gál Zoltán a cégjegyzékszámú 13-06-074098 cég ügyvezetője jogosult. A portálon található tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
 • Felelősség kizárása
 • harmadik fél oldalaira vonatkozóan Az internetes megjelenés oldalai kapcsolódásokat is tartalmaznak az Internet más weboldalaihoz, melyeket harmadik fél tart karban, és melyek tartalma a ZogWeb Design számára nem ismert. A ZogWeb Design csak hozzáférést közvetít ezekhez a weboldalakhoz és nem vállal felelősséget azok tartalmáért.

Webdesign készítés, programozás szakértelemmel

Több, mint 10 év tapasztalat webdesign készítésben, weboldal programozásban, szövegírásban.

Vegye fel velünk a kapcsolatotKapcsolat